Własna stacja ładowania pojazdów elektrycznych?

Z dofinansowaniem to prostsze niż myślisz!

 • Dofinansowanie do 50% na zakup stacji ładowania
  i pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych
 • Leasing lub kredyt na pozostałą część inwestycji
 • Wsparcie w trakcie całego procesu inwestycyjnego
 •  

Dowiedz się jak zrealizować inwestycję z dotacją
Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych związanych z możliwością otrzymania dotacji do stacji ładowania pojazdów.*
  Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej pod linkiem*
  * - Zaznaczenie zgód jest obligatoryjne w celu przesłania formularza.

  Dofinansowanie

  Dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dzięki któremu uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 50% wartości inwestycji. Pozostałe 50% sfinansować można np. kredytem lub leasingiem, we współpracy z naszymi partnerami. Nasi eksperci służą pomocą w trakcie całego procesu.

  Wniosek możesz złożyć już za:

  Zostaw do siebie kontakt. Przygotuj się do złożenia wniosku.
  Wesprzemy Cię w tym procesie.

  Dowiedz się jak skorzystać z dofinansowania, zostaw do siebie kontakt

  Kto może skorzystać z dofinansowania?

  Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz posiada siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Niezbędne do wybudowania stacji ładownia jest prawo do dysponowania gruntem posiadającym wymaganą moc przyłączeniowa dla wybranego urządzenia.

  Przedsiębiorca

  Jednostka samorządu terytorialnego jest to lokalna lub regionalna wspólnota samorządowa. Jednostki te są samodzielne i autonomiczne w działaniu w sferze spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Jednostki prowadzą swoją działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

   

  Niezbędne do wybudowania stacji ładownia jest prawo do dysponowania gruntem posiadającym wymaganą moc przyłączeniowa dla wybranego urządzenia.

  Jednostki samorządu terytorialnego

  Wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle jednego budynku wraz z otaczającym terenem).

   

  Niezbędne do wybudowania stacji ładownia jest prawo do dysponowania gruntem posiadającym wymaganą moc przyłączeniowa dla wybranego urządzenia.

  Wspólnota mieszkaniowa

  Spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648)  jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

  Niezbędne do wybudowania stacji ładownia jest prawo do dysponowania gruntem posiadającym wymaganą moc przyłączeniowa dla wybranego urządzenia.

  Spółdzielnia

  Za rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz.1655 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234) uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

  Niezbędne do wybudowania stacji ładownia jest prawo do dysponowania gruntem posiadającym wymaganą moc przyłączeniowa dla wybranego urządzenia.

  Rolnik indywidualny